Adatvedelmi nyilatkozat

Adatvédelmi nyilatkozat

A KÁRPÁT COMPUTER Számítástechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság (1107 Budapest, Száva utca 9.; a továbbiakban KÁRPÁT COMPUTER) az ügyfeleire, partnereire és az általa üzemelt honlap(ok) látogatóira vonatkozóan adatkezelést végez. Az adatkezelés során tiszteletben tartja az adatvédelemhez és az információs önrendelkezéshez való jogot, a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely ezen adatok biztonságát garantálja. A KÁRPÁT COMPUTER az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 20. §-ban foglaltaknak is megfelelően eleget téve az alábbi tájékoztatást adja.

1. Értelmező rendelkezések és alkalmazandó jogszabályok:

1. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;
2. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
3. különleges adat:
a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,
b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;
4. hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
5. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
6. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
6. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
8. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
9. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
10. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
11. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi;
12. adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
13. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;
14. Alkalmazandó jogszabályok:

  • évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.);
  • évi IV. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
  • évi CXIX. törvény – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (Katv.);
  • évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
  • évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
  • évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.);
  • évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.).

2. A személyes adatok kezelésének általános elvei és jogalapja

1. Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

2.  Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

3. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.

4. Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

5. Személyes adat akkor kezelhető, ha

a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
b) azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (a továbbiakban: kötelező adatkezelés).
c) ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése

  • az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy
  • az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

6. Különleges adat akkor kezelhető, ha

a) az adatkezeléshez az érintett írásban hozzájárul, vagy
b) a 1.3. a) alpontjában foglalt adatok esetében, az törvényben kihirdetett nemzetközi szerződés végrehajtásához szükséges, vagy azt az Alaptörvényben biztosított alapvető jog érvényesítése, továbbá a nemzetbiztonság, a bűncselekmények megelőzése vagy üldözése érdekében vagy honvédelmi érdekből törvény elrendeli, vagy
c) a 1.3. b) alpontjában foglalt adatok esetében törvény közérdeken alapuló célból elrendeli, továbbá
d) a 2.5. c) alpontjában meghatározott esetekben.

7. Ha az érintett cselekvőképtelensége folytán vagy más elháríthatatlan okból nem képes hozzájárulását megadni, akkor a saját vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelméhez, valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen veszély elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges mértékben a hozzájárulás akadályainak fennállása alatt az érintett személyes adatai kezelhetőek. A 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges.

8. Ha a hozzájáruláson alapuló adatkezelés célja az adatkezelővel írásban kötött szerződés végrehajtása, a szerződésnek tartalmaznia kell minden olyan információt, amelyet a személyes adatok kezelése szempontjából – az Infotv. alapján – az érintettnek ismernie kell, így különösen a kezelendő adatok meghatározását, az adatkezelés időtartamát, a felhasználás célját, az adatok továbbításának tényét, címzettjeit, adatfeldolgozó igénybevételének tényét. A szerződésnek félreérthetetlen módon tartalmaznia kell, hogy az érintett aláírásával hozzájárul adatainak a szerződésben meghatározottak szerinti kezeléséhez.

9. Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában

a) a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy
b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

10. Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg.

3. A KÁRPÁT COMPUTER adatkezelésének jogalapja

1. A KÁRPÁT COMPUTER a személyes adatokat elsősorban érintett hozzájárulása alapján kezeli.

2. Kötelező adatkezelés esetében annak tényét és az Info tv. 20. §. szerinti információkat tartalmazó jogszabályi rendelkezésekre való utalásokat a KÁRPÁT COMPUTER külön nyilvánosságra hozza.

3. Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, a KÁRPÁT COMPUTER a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából – ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll – további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

3. A 3.2. és 3.3. pont szerinti, továbbá a jelen tájékoztatóban nem szereplő adatkezelésre jelen tájékoztató – jogszabály eltérő rendelkezése vagy a KÁRPÁT COMPUTER eltérő tájékoztatása hiányában – értelemszerűen irányadó.

4. Amennyiben valamely személyes adatot nem az érintett ad meg, az adattovábbítót (az adatot megadót) terheli az érintett hozzájárulásának beszerzése valamint az érintett tájékoztatása az adatkezeléssel kapcsolatban

4. Tájékoztató az egyes adatkezelésekről

1.
Az érintettek köre: KÁRPÁT COMPUTER ügyfelei illetve azok képviselői, alkalmazottai
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása
A kezelt adatok köre: név, cím, fizetési mód, adószám, bankszámlaszám, számlázási és szállítási cím, fax szám, kapcsolattartó neve, e-mail cím, dátum, aláírás, a megkötött szerződésben szereplő egyéb adatok
Az adatkezelés célja: szerződések megkötésének és teljesítésének támogatása, kapcsolattartás, viszonteladói értékesítés támogatása
Az adatkezelés időtartama: szerződés teljesülésétől illetve megszűnésétől számított 5 év, számviteli bizonylatok esetében legalább a számvitelről szóló törvényben meghatározott idő
Az érintett személyes adatait az adatkezelő az Infotv 6. § (5) bekezdése alapján kezeli-e:
Az adatok megismerésére jogosult lehetséges további adatkezelők személye: KÁRPÁT COMPUTER munkavállalói, jogi képviselője és könyvelője
Az adatkezelés nyilvántartási száma: nincs

2.
Az érintettek köre: a KÁRPÁT COMPUTER által üzemeltetett honlap(ok) látogatói
Az adatkezelés jogalapja: érintett hozzájárulása illetve az Eker. tv. 13/A. § (3) bekezdése
A kezelt adatok köre: honlap címe, a látogató IP cím-e illetve azonosítója, a látogatás dátuma és időpontja, a látogatás során használt operációs rendszerrel és böngészővel kapcsolatos adatok.
Az adatkezelés célja: megrendelések fogadása és teljesítése, a kapcsolódó tevékenységek dokumentálása, látogatói szokások megismerése és elemzése, reklám
Az adatkezelés időtartama: leiratkozásig
Az érintett személyes adatait az adatkezelő az Infotv 6. § (5) bekezdése alapján kezeli-e: nem
Az adatok megismerésére jogosult lehetséges további adatkezelők személye: nincs
Az adatkezelés nyilvántartási száma: folyamatban

3.
Az érintettek köre: a hírlevél küldéséhez illetve a közvetlen üzletszerzés érdekében történő üzenet küldéséhez hozzájárulók
Az adatkezelés jogalapja: az érintett  előzetes egyértelmű és kifejezett hozzájárulása és a Grt. 6. § (5) bekezdése
A kezelt adatok köre: cégnév, e-mail cím, telefonszám, cég címe, kapcsolatrató neve hozzájáruló nyilatkozat,
Az adatkezelés célja: hírlevél illetve közvetlen üzletszerzésre szolgáló üzenet küldése
Az adatkezelés időtartama: 5 év
Az érintett személyes adatait az adatkezelő az Infotv 6. § (5) bekezdése alapján kezeli-e: nem
Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye:
Az adatkezelés nyilvántartási száma: folyamatban

A hírlevél illetve a közvetlen üzletszerzés érdekében történő üzenet küldéséhez adott hozzájárulás visszavonását, tiltását, a személyes adatok törlését vagy módosítását a 7.1. pontban meghatározott elérhetőségeken lehet kérni.

4.
Az érintettek köre: KÁRPÁT COMPUTER által üzemeltetett honlapon regisztrálók
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, az Eker. tv. 13/A. §-a és a Grt. 6. § (5) bekezdése.
A kezelt adatok köre: azonosítószám, név, cím, telefonszám, e-mail, jelszó, hozzájáruló nyilatkozat, dátum.
Az adatkezelés célja: a honlapon keresztül nyújtott szolgáltatásokhoz illetve tartalmakhoz való hozzáférés biztosítása, hírlevél küldése, közvetlen üzletszerzést célzó megkeresés, a felhasználók azonosítása és egymástól való megkülönböztetése
Az adatkezelés időtartama: 5 év
Az érintett személyes adatait az adatkezelő az Infotv. 6. § (5) bekezdése alapján kezeli-e: nem
Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye:—
Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-64945/2013

5. Az adatkezelés időtartama

Amennyiben az adatkezelés időtartama a 4. pontban jelzettektől eltér, arról KÁRPÁT COMPUTER külön tájékoztatja érintettet.

6. A személyes adatok tárolásának módja

1. KÁRPÁT COMPUTER a személyes adatok kezelését székhelyén illetve a Magyar Köztársaság területén található szerverein keresztül végzi.

2. KÁRPÁT COMPUTER a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás),
b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége),
c) változatlansága igazolható (adatintegritás), és
d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága)
legyen.

3. KÁRPÁT COMPUTER olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

4. KÁRPÁT COMPUTER az adatkezelés során megőrzi

a) a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
b) a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
c) a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

5. KÁRPÁT COMPUTER informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. KÁRPÁT COMPUTER a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

6. KÁRPÁT COMPUTER felhívja érintett figyelmét, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezethetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő KÁRPÁT COMPUTER megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.

7. Az adatkezelő és az adatfeldolgozók adatai és elérhetősége

1. Az adatkezelő adatai és elérhetősége:

Név: KÁRPÁT COMPUTER Számítástechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1107 Budapest, Száva utca 9.
Cégjegyzékszám: 01-09-705041
Adatkezelési nyilvántartási azonosító(k): NAIH64945/2013
E-mail elérhetőség: rendeles@karpatcomputer.hu

2. Az adatfeldolgozó(k) adatai és elérhetősége

Név: Kárpát Computer Kft
Székhely/lakcím: 1107 Budapest, Száva u. 9.

8. Adattovábbítás bíróság, hatóság és más szervezetek felé

Bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vagy más közigazgatási hatóság – jogszabályban előírt esetekben – megkeresheti a KÁRPÁT COMPUTER-t adattovábbítás vagy az iratainak rendelkezésre bocsátása végett. Ilyen megkeresés esetén – feltéve, hogy a pontos cél és az adatok köre megjelölésre került, és az nem nyilvánvalóan jogellenes – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki a KÁRPÁT COMPUTER, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges

9. Az érintett jogai és érvényesítésük
1. Az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél
a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
b) személyes adatainak helyesbítését, valamint
c) személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.

2. Az érintett kérelmére KÁRPÁT COMPUTER tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

3. KÁRPÁT COMPUTER az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat. Az adatok adattovábbítási nyilvántartásban való megőrzésére irányuló – és ennek alapján a tájékoztatási – kötelezettség időtartamát az adatkezelést előíró jogszabály korlátozhatja.

4. KÁRPÁT COMPUTER köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.

5. A fenti tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben – ha a költségtérítés mértékét a felek között létrejött szerződés nem rögzíti és a költségtérítés díját KÁRPÁT COMPUTER egyéb módon sem közölte – a költségtérítés díját KÁRPÁT COMPUTER a tájékoztatás megadását megelőzően közli a tájékoztatást kérővel.

6. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

7. Az érintett tájékoztatását az adatkezelő csak törvényben meghatározott esetekben tagadhatja meg.

8. A tájékoztatás megtagadása esetén az adatkezelő írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására mely törvényi rendelkezés alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: Hatóság) fordulás lehetőségéről. Az elutasított kérelmekről az adatkezelő a Hatóságot évente a tárgyévet követő év január 31-éig értesíti.

9. Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti.

10. A személyes adatot törölni kell, ha

a) kezelése jogellenes;
b) az érintett – a kötelező adatkezelés esetét kivéve – kéri;
c) az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
e) azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

11. A 9.10. d) alpontjában meghatározott esetben a törlési kötelezettség nem vonatkozik azon személyes adatra, amelynek adathordozóját a levéltári anyag védelmére vonatkozó jogszabály értelmében levéltári őrizetbe kell adni.

12. Törlés helyett KÁRPÁT COMPUTER zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

13. KÁRPÁT COMPUTER megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

14. A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

15. Ha KÁRPÁT COMPUTER az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.
10. Tiltakozás személyes adat kezelése ellen

1. Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

2. KÁRPÁT COMPUTER a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

3. Ha KÁRPÁT COMPUTER az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

4. Ha az érintett KÁRPÁT COMPUTER-nek a 10.2. pont alapján meghozott döntésével nem ért egyet, illetve ha KÁRPÁT COMPUTER az ott meghatározott határidőt elmulasztja, az érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

5. Ha az adatátvevő jogának érvényesítéséhez szükséges adatokat az érintett tiltakozása miatt nem kapja meg, a 10.3. pont alapján történő értesítés közlésétől számított 15 napon belül, az adatokhoz való hozzájutás érdekében bírósághoz fordulhat az adatkezelő ellen. Az adatkezelő az érintettet is perbe hívhatja.

6. Ha az adatkezelő a 10.3. pont szerinti értesítést elmulasztja, az adatátvevő felvilágosítást kérhet az adatátadás meghiúsulásával kapcsolatos körülményekről az adatkezelőtől, amely felvilágosítást az adatkezelő az adatátvevő erre irányuló kérelmének kézbesítését követő 8 napon belül köteles megadni. Felvilágosítás kérése esetén az adatátvevő a felvilágosítás megadásától, de legkésőbb az arra nyitva álló határidőtől számított 15 napon belül fordulhat bírósághoz az adatkezelő ellen. Az adatkezelő az érintettet is perbe hívhatja.

7. KÁRPÁT COMPUTER az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, vagy a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.
11. Bírósági jogérvényesítés

1. Az érintett a jogainak megsértése esetén, valamint a 10. pontban meghatározott esetekben az adatátvevő KÁRPÁT COMPUTER ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

2. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, KÁRPÁT COMPUTER köteles bizonyítani. A 10.5. és 6. pontok szerinti esetben a részére történő adattovábbítás jogszerűségét az adatátvevő köteles bizonyítani.

3. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

4. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.

5. Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, zárolására, törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának figyelembevételére, illetve a 16. pontban meghatározott adatátvevő által kért adat kiadására kötelezi.

6. Ha a bíróság a 10. pontban meghatározott esetekben az adatátvevő kérelmét elutasítja, KÁRPÁT COMPUTER köteles az érintett személyes adatát az ítélet közlésétől számított 3 napon belül törölni. Az adatkezelő köteles az adatokat akkor is törölni, ha az adatátvevő a 10.5. illetve 6. pontban meghatározott határidőn belül nem fordul bírósághoz.
12. Kártérítés

1. KÁRPÁT COMPUTER az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Az érintettel szemben KÁRPÁT COMPUTER felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is. KÁRPÁT COMPUTER mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

2. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

13. Egyéb jogorvoslat, panasz

Egyéb jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (Cím: 1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; Telefon: +36 (1) 391-1400 Fax: +36 (1) 391-1410; E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; URL: http://naih.hu) lehet élni